Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

20:51
6706 61a4
Reposted fromborderme borderme vianieprzytomny nieprzytomny
20:51
5101 6fab 500

[sepulchral voice]BEWARE THE CRIMSON PEAK[/sepulchral voice]

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
20:49

The new tool works!

20:48
9564 3461
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viacoffeebitch coffeebitch
20:47
2250 f16e 500

pathfindernerds:

“I just feel so dead inside…”

Dead inside, you say? I know something that might just work

20:47
7383 b206 500
Reposted fromwhirligigoftime whirligigoftime viakakus kakus
Gabreiila
20:47
Gabreiila
20:46
Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.
— Stanisław Przybyszewski
Reposted fromintotheblack intotheblack

August 06 2017

Gabreiila
16:01
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viatoffifee toffifee
16:01
7572 5114 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatoffifee toffifee
Gabreiila
15:57
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
Gabreiila
15:57
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Gabreiila
15:54
2781 6754 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadrugs drugs
Gabreiila
15:52
Gabreiila
15:52
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viairmelin irmelin
15:51
5441 45b5 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
15:50
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viaRudeGirl RudeGirl
Gabreiila
15:26
3027 8ecf
Reposted fromnazarena nazarena vianoisetales noisetales
Gabreiila
15:18
6296 f3a7 500
These two young artists quit their jobs to build this glass house for $500
Reposted fromfoina foina viaBeatNick BeatNick
15:16
Odpowiadam, że nie, wszystko gra.
Przyłóż mi pistolet do głowy i rozpaćkaj mój mózg po ścianie.
Wszystko w porządku, mówię. Naprawdę.
— Chuck Palahniuk “Podziemny krąg”
(via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazmora zmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl