Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

Gabreiila
19:28
9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viapsychedelix psychedelix
Gabreiila
19:27
Gabreiila
19:26
7836 b84f 500
Gabreiila
19:26
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viarudelubie rudelubie
Gabreiila
19:25
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini - Tysiąc wspaniałych słońc
Reposted fromsaphirka saphirka viarudelubie rudelubie
Gabreiila
19:23
3859 4eab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
19:22
7247 25ac 500

ceydart:

William S. Burroughs

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viairmelin irmelin
Gabreiila
18:59
Gabreiila
18:59
6995 1765
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viairmelin irmelin
Gabreiila
18:58
4519 7da3 500
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viaBeatNick BeatNick
Gabreiila
18:58
7276 f02b 500

May 21 2019

Gabreiila
20:09
6434 d6c1 500
Gabreiila
19:29
Gabreiila
19:23
4014 8076
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

May 20 2019

Gabreiila
18:27
1598 33dc
Reposted fromBananaRama BananaRama viatoffifee toffifee
Gabreiila
18:27
5964 2e1b 500
Reposted fromsoftboi softboi viatoffifee toffifee
Gabreiila
18:24
9971 f3e4
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viatoffifee toffifee
Gabreiila
17:42
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viatoffifee toffifee
Gabreiila
17:42
2359 d19b
Reposted frompunisher punisher vianocnatesciowa nocnatesciowa
Gabreiila
17:41
7488 4d6d 500
Reposted frompastainmy pastainmy viaMerelyGifted MerelyGifted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl